Santiago Sierra, POLYURETHANE SPRAYED ON THE BACKS OF 10 WORKERS, Lisson Gallery London, U.K., July 2004

הדיקטטורה של הדירקטוריון

אלי קוק

ברגע שבו עובד חותם על חוזה העסקה עם חברה, הוא נכנס למעין ממשל פרטי סמכותני שמותיר בידיו השפעה מועטה על חייו ועל זמנו. הפילוסופית הפוליטית אליזבת אנדרסון טוענת בספרה האחרון כי אידאולוגיית השוק החופשי מתעלמת מהיחסים הגחמניים וההיררכיים הללו שבתוך תאגידים מכיוון שהיא עודנה מושתתת על מודל אנכרוניסטי של שוק קדם-תעשייתי מסוף המאה השמונה-עשרה
מאמרים נוספים